M

Pravidlá a štatút súťaže

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „Prvé riadky“ (ďalej len „Súťaž“) a poskytovateľom výhry je Martinus, s. r. o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Trvanie a miesto Súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1.7.2020 do 31.7.2020 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Usporiadateľom alebo inom priamom zmluvnom vzťahu a ich blízke osoby v zmysle ustanovení

§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Súťaže sa rovnako nemôžu zúčastniť právnické osoby.

Podmienky účasti v Súťaži

Účastník Súťaže registráciou/zapojením do Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je uvedenie e-mailového kontaktu Účastníka, na ktorý bude Účastník v prípade výhry kontaktovaný. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri zapojení do Súťaže zodpovedá Účastník.

Mechanizmus a výhry

Zadaním e-mailovej adresy alebo prihlásením pomocou konta na sieti Facebook sa súťažiaci zaraďuje do žrebovania o výhry. Po skončení Súťaže prebehne žrebovanie spomedzi Účastníkov. Vyžrebovaný bude hlavný výherca, ktorý vyhrá hlavnú výhru.

Účastník po prihlásení sa svojou platnou e-mailovou adresou alebo Facebook kontom môže hádať názvy kníh podľa ich ilustrovaných prvých riadkov umiestnených na webovej stránke www.prveriadky.sk. Knihy, ktoré uhádol a správne zadal do herného rozhrania, sa automaticky ukladajú do zoznamu spárovaného s e-mailovou adresou súťažiaceho, ktorú uviedol ako svoju kontaktnú adresu pri prihlásení do Súťaže.

V období od 1.7.2020 do 30.7.2020 sa každý kalendárny deň na webovej stránke odkryje nová ilustrácia, pričom súťaž trvá do 31.7.2020. Za každú uhádnutú knihu sa Účastníkova potenciálna výhra, v prípade, že by bol vyžrebovaný, navyšuje o darčekovú poukážku na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 30 eur.

Každý Účastník má právo zapojiť sa do Súťaže prostredníctvom jednej e-mailovej adresy. V prípade podozrenia, že sa jedna fyzická osoba zapája do Súťaže prostredníctvom viacerých e-mailových adries, vyhradzuje si Usporiadateľ právo tieto adresy účastníka zo Súťaže odstrániť.

V prípade, že Účastník v období od 1.7.2020 do 31.7.2020 urobí aspoň jeden nákup v internetovom kníhkupectve na www.martinus.sk alebo v kamenných kníhkupectvách Martinus a stane sa hlavným výhercom Súťaže, hodnota jeho výhry sa zdvojnásobí. Napríklad Účastník, ktorý počas Súťaže uhádol 15 kníh podľa ich prvých riadkov, vytvoril objednávku v internetovom kníhkupectve Martinus a bol vyžrebovaný ako hlavný výherca, získa darčekové poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 900 eur.

Hlavný výherca musí svoj nákup preukázať číslom objednávky (pri nákupe na www.martinus.sk) alebo, v prípade nákupu v kamennom kníhkupectve, pokladničným dokladom.

V prípade, že vyžrebovaný hlavný výherca Súťaže neuhádol ani jednu knihu podľa jej ilustrovaných prvých riadkov, bude mu venovaná výhra v podobe darčekovej poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 10 eur. V takomto prípade platí, že ak sa Účastník preukáže nákupom v kníhkupectve Martinus, jeho výhra sa zdvojnásobí na darčekovú poukážku v hodnote 20 eur.

Hlavný výherca, ktorý získa hlavnú cenu, bude vybraný náhodným losovaním zo všetkých e-mailových adries Účastníkov Súťaže.

Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 15.8.2020. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadal na www.prveriadky.sk. Darčekové poukážky, ktoré sú predmetom výhry, je možné uplatniť v súlade s pravidlami zverejnenými vo Všeobecných obchodných podmienkach (https://www.martinus.sk/pomoc/obchodne-podmienky).

Hlavný výherca musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Na túto adresu (resp. na osobný odber do jedného z kamenných kníhkupectiev Martinus, podľa dohody s výhercom) mu bude doručená výhra. V prípade dohody medzi výhercom a Usporiadateľom môže byť výhra doručená formou elektronického kódu, ktorý má funkčnosť a podmienky využitia ako darčeková poukážka.

Okrem hlavnej Súťaže o hlavnú výhru môžu počas Doby trvania súťaže prebiehať aj ďalšie súťaže uverejnené na www.prveriadky.sk, ďalej ako Tajný bonus. Pravidlá Tajných bonusov budú uverejnené na www.prveriadky.sk na príslušnom mieste. Tajné bonusy môžu byť dostupné iba pre Účastníkov súťaže, ktorí splnia určené podmienky (napríklad uhádnu Tajný bonus počas 48 hodín, kedy bude aktívny). Výhra Účastníka v Tajnom bonuse nevylučuje jeho výhru v hlavnej Súťaži. Výhercovia Tajných bonusov budú vybraní žrebovaním a zverejnení na www.prveriadky.sk. V prípade, že si zapojenie do Tajného bonusu vyžiada dodatočný údaj od Účastníka (napríklad telefónne číslo), spôsob jeho použitia bude jasne uvedený a jeho vloženie dobrovoľné, teda nebude podmienkou pre pokračovanie v Súťaži a získanie hlavnej výhry.

Usporiadateľ počas Doby trvania súťaže zasiela Účastníkom na e-mailovú adresu uvedenú pri prihlásení do Súťaže informácie týkajúce sa Súťaže (najmä, ale nie výhradne, informácie o Tajných bonusoch).

Ak hodnota výhry presiahne 350 eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle §8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry.

Osobné údaje

Účastník Súťaže svojím zapojením sa do Súťaže berie na vedomie, že Usporiadateľ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a ďalšie Účastníkom dobrovoľne zadané osobné údaje (ako napríklad telefónne číslo a podobne) na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkom Súťaže, ako aj za účelom odovzdania výhier výhercom. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že v prípade získania výhry budú kontaktovaní Usporiadateľom na poskytnutú e-mailovú adresu. Počas konania Súťaže môže Účastník kedykoľvek namietnuť voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Usporiadateľovi, na základe ktorého Usporiadateľ vyradí jeho e-mailovú adresu a prestane ju, ako aj iné Účastníkom zadané osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely súvisiace so Súťažou, čím súčasne zaniká účasť Účastníka v Súťaži a nadväzujúce práva Účastníka vyplývajúce z týchto Pravidiel Súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania ako aj podmienok hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov ako aj druhy výhier, ktoré sú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej nepeňažnej kompenzácie. Účastník berie na vedomie, že výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle ustanovení §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1.7.2020.


Tento štatút si môžeš stiahnuť aj v podobe pdf.

!

Výhry a pravidlá súťaže

Uhádni knihy podľa ich prvých riadkov

Každý deň od 1. do 30. júla uverejníme ilustráciu s prvými riadkami z nejakej našej obľúbenej knihy. Každá uhádnutá kniha znamená, že si v hre o 3 knihy.

Nevieš si rady? Tyrion ti rád poradí, ako ďalej. Stačí, ak naňho počas hádania klikneš.

Prihlás sa svojím e-mailom alebo cez Facebook a odhaľ všetky ukryté knihy!

Zdvojnásob svoju výhru

Ak ťa po skončení súťaže vyžrebujeme, za každú nájdenú knihu z obrazu vyhráš knižky podľa vlastného výberu v podobe darčekovej poukážky v hodnote 30 €.

Navyše, ak do 31. júla urobíš ľubovoľný nákup v kníhkupectve Martinus, tvoju výhru zdvojnásobíme!

Momentálne môžeš vyhrať:
0 z 90 kníh
0 kníh
90 kníh
Zdvojnásob svoju výhru nákupom v Martinuse už dnes.
Začať hrať
Podrobné pravidlá

Bez prihlásenia neprejdeš

Prihlás sa cez Facebook alebo pomocou e-mailu. Bude to náš kontakt na teba v prípade výhry a budeme ti naň posielať informácie súvisiace so súťažou a jej priebehom. Z ich odberu sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.


Prihlásiť sa cez Facebook
Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdeš tu.
Viac zaujímavostí Späť Ďalej Hrať